பிரசவ வலà®...

Titile

கர்ப்ப காலம் முழுக்க பிரசவ வலி, பிரசவ நேரம் குறித்த சந்தேகம் இருக்கும். அதே சமயம் பிரசவ வலிக்கும் பொய் வலிக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன என்பதை பற்றி கர்ப்பிணிப் பெண்கள் அறிந்து கொள்வது அவசியமானது.

  0 Votes    Share   Add Bookmark

See how your website's organic traffic grows like a MAGIC.
Submit your site FREE